Geoka
Geoka
Geoka

Vysvětlení geodetických pojmů a termínů

Geodetické práce

Vycházíme z toho, že náš zákazník přichází do styku s geodézií poprvé v životě. Proto se ho snažíme od prvopočátku navigovat a usnadnit mu vyřešení jeho požadavku.

Potřebujete geodetické služby a nevíte přesně, jak se co jmenuje? Pomůžeme Vám se zorientovat v základních pojmech.

1) Máte pozemek a chcete ho rozdělit nebo oddělit několik částí?

Potřebujete geometrický plán na rozdělení pozemku. Tento geometrický plán musí být vyhotoven v souladu se stanoviskem stavebního úřadu.


2) Začínáte a máte jen pozemek a chcete zadat projekt rodinného domu nebo jiné stavby?

Potřebujete polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a přilehlé komunikace.

Vytyčení stavby


3) Máte projekt a chcete stavět rodinný dům nebo jinou stavbu ?

Před zahájením výstavby potřebujete vytyčit hlavní lomové body stavby.


4) Máte rodinný dům nebo jinou stavbu již před dokončením a před kolaudací a potřebujete zapsat stavbu do katastru nemovitostí?

Potřebujete geometrický plán na vyznačení budovy do katastru nemovitostí. Tento geometrický plán slouží jako příloha k žádosti o zápis budovy do katastru nemovitostí.

4.1) Máte přístavbu k rodinnému domu či jiné stavbě?

Potřebujete stejné jako v případě hlavní stavby.

4.2) Máte starý rodinný dům nebo byt a nemáte původní stavební výkresy (nebo je stavba přestavbami změněna v rozporu se stavební dokumentací) a chcete zadat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci objektu?

Potřebujete zaměření skutečného stavu budovy.


5) Potřebujete znát průběh hranic Vašeho pozemku v terénu?

Pokud je Váš vztah se sousedy bezkonfliktní objednejte prosté vytyčení hranice. Vždy uveďte pozemek vůči kterému chcete vytyčení provést.

Jako prevenci sporů do budoucna je možno sepsat souhlasné prohlášení a vyhotovit geometrický plán na průběh vytyčené, případně vyšetřené hranice. K vytyčení jsou přizváni všichni dotčení sousedé.

Řešení rozporů

Pokud se na hranici s Vaším sousedem již nyní neshodnete, nebo jste s ním již ve sporu, je třeba postupovat velmi obezřetně. Ne vždy musí tento sousedský nesoulad končit soudním sporem nebo celoživotní nevraživostí.

Většina nesouladů vyplývá z dlouhodobého podcenění údržby hraničních znaků nebo oplocení mezi pozemky a nebo podceněním drobných a pozvolných změn oplocení v minulých generacích.

Proto Vám nabízíme konzultaci se zkušeným geodetem. Teprve na základě zhodnocení faktů navrhneme nejvhodnější postup

Motto: Z každého mraku nemusí pršet, být bouřka nebo dokonce povodeň!

undefined


6) Potřebujete znát s jakou kvalitou jsou určeny hranice Vašeho pozemku?

Tuto otázku si naprostá většina vlastníků vůbec nepoloží. Přesto je velice důležité znát odpověď.

Jsme připraveni Vám kvalitu hranice vyšetřit a navrhnout další postup tak, aby se kvalita hranice Vašeho pozemku zlepšila.


7) Máte pozemek oplocený a nevíte, zda je plot správně na hranici?

Prvně doporučujeme konzultaci, možným řešením je upřesnění hranice pozemku, souhlasné prohlášení vlastníků + geometrický plán na průběh vlastníky upřesněné hranice.


8) Potřebujete si zajistit například přípojku plynu přes sousedův pozemek, ten s tím souhlasí, ale pozemek Vám neprodá?

Objednejte si geometrický plán na zřízení věcného břemene. Pozemek zůstane sousedovi a Vy získáte právo vedení a údržby plynovodní přípojky.


9) Chcete přispět k aktuálnosti údajů v katastru nemovitostí?

Při vytyčování hranic nebo sepisování souhlasného prohlášení musíme komunikovat se všemi dotčenými sousedy. Přitom zjišťujeme vysoké procento chybných adres evidovaných v katastru nemovitostí.

Pro nápravu stačí, aby si vlasník nemovitosti stáhl formulář pro oznámení změny a podle propozic poslal příslušnému katastrálnímu úřadu.