Geoka
Geoka
Geoka

Vytyčení hranice pozemku

Geodetické práce
11. 4. 2011

Vytyčení hranice pozemku je velice různorodý výkon. Rozhodující vliv na pracnost vytyčení hranice má geometrické a polohové určení hranice pozemku (GPU).

Vytyčení hranice pozemku

V závislosti na tomto GPU je nejméně pracné vytyčení pozemků, jejichž lomové body jsou již určeny v souřadnicích JTSK s kódem kvality 3.

Podstatně složitější je vytyčení hranice podle starých měřických náčrtů uložených v dokumentaci katastrálních úřadů. Většina těchto náčrtů je vyhotovena v místních sítích a velká část lze přepočítat do JTSK až po komplikovaných měřeních a výpočtech. I když pracně, přesto lze vytyčením z těchto podkladů dosáhnout kódu kvality 3 vytyčených bodů.

Podstatně méně přesné GPU jsou zákresy hranic pozemků v graficky vedených mapách. Kódy kvality podrobných bodů podle těchto map určuje katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb. v platném znění. Vytyčíme-li z těchto podkladů lomový bod s přesností na centimetry, přesto zůstává "nejistota" v určení hranice odpovídající kódu kvality podle původní mapy.

Není vůbec dobré mít vlastnickou hranici definovanou pouze s přesností několika metrů. Novela katastrální vyhlášky nabízí řešení v podobě zvané souhlasné prohlášení vlastníka.

Ne ve všech situacích je ovšem nutné znát vlastnickou hranici stejně přesně. Nabízíme proto několik stupňů vytyčení.

1. stupeň - obnovení vytyčení - stavební vytyčení
Toto vytyčení obnovuje již jednou vytyčené lomové body hranic a nic nemění na jejich GPU.

2. stupeň - vytyčení hranice - pouze s protokolem o vytyčení
Vytyčení lomových bodů hranice podle stávajícího kódu kvality v mapových podkladech. Neprovádí se žádné zpřesnění ani se nesepisuje souhlasné prohlášení. Kód kvality vytyčeného bodu ani GPU se nemění

3. stupeň - vytyčení hranice s upřesněním, souhlasné prohlášení vlastníka a geometrický plán
Tato varianta umožňuje změnit GPU pozemku. Vytyčení se provádí podle původního GPU (např. katastrální mapy 1:2880). V případě, že na místě samém existují indície o původním průběhu vlastnické hranice (mez, stromořadí, rozpadlá zeď apod.) mohou se vlastníci sousedních pozemků dohodnout na respektování těchto indícií a hranici tak upřesnit. O tomto zpřesnění musí být sepsáno souhlasné prohlášení a následně vyhotoven geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků.