Geoka
Geoka
Geoka

Geodetické zaměření skutečného stavu stavby

Geodetické práce

Každý zaměřený bod má prostorové souřadnice (Y, X, Z, v systému S-JTSK, Balt po vyr.). Zaměřuje se průběh inž. sítí (vodovod, kanalizace, plyn, atd.), nejlépe před záhozem (pro přesnější určení průběhu trasy). Je možné měřit i po záhozu, pokud není potřeba měření zpracovat ve směrnicích provozovatelů jednotlivých inž. sítí. Dále je možno měřit pozemní komunikace, provozní areály, logistické centra, sportovní areály. Popř. výsadbu zeleně, parky pro evidenci odboru životního prostředí měst, atd.

Použití:

U komerčních staveb je to potřebný doklad ke kolaudaci. Dále se dá zaměření využít pro správu areálu, budov atd. Pro provozovatele inž. sítí je možnost navrhnout/realizovat geoinformační systém pro správu inž.sití (GIS), nebo popř. upravit/prezentovat data podle požadavků a potřeb investora/správce. Součástí zpracování mohou být podélné profily kanalizace, soupis délek obrub a výměr ploch např. u zaměření komunikace. Dále je možno použít tento typ měření jako kontrolu množství materiálu použitého na stavbě (délky kan. stok, výměry povrchů, atd.). Pro dodavatele stavby může sloužit jako příloha k fakturaci víceprací na stavbě (porovnání projektové dokumentace se skutečností) atd.

TIP:

Po dohodě lze výstupy z měření použít pro další úkony jako je vyhotovení geometrického plánu. Musí být však předem domluveno, aby se rozsah měření přizpůsobil požadovanému úkonu. Výsledkem je fin. úspora, odpadají další cesty, kvůli doměření situace, nutné pro zpracování geometrického plánu (např. věcná břemena, dělení pozemku apod.).