Geoka
Geoka
Geoka

Souhlasné prohlášení

Geodetické práce
11. 4. 2011

Tento pojem zavedla novela vyhlášky č. 26/2007 Sb. ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. Stávající katastrální vyhláška  č. 357/2013 Sb. v platném znění umožňuje zpřesnit GPU hranice pozemku.

Souhlasné prohlášení

Neoddělitelnou součástí zpřesnění je geometrický plán vyznačující zpřesňované body a souhlasné prohlášení vlastníků o shodě na průběhu a označení hranice.

Ke zpřesnění hranice je možno dojít dvěma způsoby. V prvém případě vlastník pozemku má hranice označené plotem, zdmi, mezníky a nemá jistotu, zda toto označení je shodné s vlastnickou hranicí. Geodetická kancelář GEOKA spol. s r. o. Vám tuto hranici zaměří, porovná se stávajícími podklady GPU a vyhotoví geometrický plán na vyznačení zpřesněné hranice. Při tomto zpřesňování se posuzuje každý bod samostatně. V souhlasném prohlášení se ke každému bodu vyjadřují všichni vlastníci všech pozemků, které se tohoto bodu dotýkají.

Ve druhém případě vlastník pozemku polohu hranice nezná, je nutné provést vytyčení vlastnické hranice a na tomto podkladě může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, které podepíší všichni spoluvlastníci dotčených pozemků.