Geoka
Geoka
Geoka

Geometrický plán

Geodetické práce
11. 4. 2011

Geometrický plán je z pohledu zákazníka jako ledovec v moři. Pro zákazníka je viditelná pouze nepatrná část. Naprostá většina práce zůstává veřejnosti skryta.

Geometrický plán

Zákazníkovi předávaný geometrický plán je pouze výsledek daleko rozsáhlejších činností. Tyto činnosti jsou zaznamenány v tzv. záznamu podrobného měření změn (ZPMZ). Tento ZPMZ je povinně předáván do všeobecné dokumentace katastrálního úřadu. Vyhotovuje ho každý, kdo navrhuje změny v mapovém operátu katastru nemovitostí. Je to komplexní geodetická dokumentace o měřických a výpočetních pracech jako jsou všechny druhy geometrických plánů, vytyčování hranic, zpřesňování geometrického a polohového určení hranic apod.

Samotný geometrický plán je zhutněná informace o pozemku, budově, věcném břemenu nebo bodech vlastnické hranice.

Geometrický plán se vyhotovuje například pro:

  • rozdělení pozemku
  • změnu hranic pozemku
  • vyznačení budovy do katastru nemovitostí
  • doplnění pozemku ze zjednodušené evidence (bývalý Pozemkový katastr)
  • upřesnění údajů o parcele
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
  • vymezení rozsahu věcného břemene

Použití geometrického plánu je vždy vázáno na další právní nebo administrativní úkon. Teprve provedením tohoto úkonu (kupní smlouva, kolaudace apod.) a provedením zápisu katastrálním úřadem do katastru nemovitostí se změny navržené geometrickým plánem realizují.

Vyhotovení geometrického plánu se provádí v několika samostatných etapách, které musí časově navazovat a trvají několik týdnů. Zvláště při nutnosti provádět v souběhu s geometrickým plánem vytyčení hranic a souhlasné prohlášení může se doba nutná na vyhotovení prodloužit i na několik měsíců.

Od 1.7.2014 povinně všechny geometrické plány potvrzovány elektronickým podpisem.