Geoka
Geoka
Geoka

Jak nezabloudit aneb jak se vyznat v krajině

Geodetické práce
19. 11. 2020

Již v pravěku řešil člověk jak nezabloudit v krajině a jak předat informaci o své poloze někomu dalšímu. Vymezení se vůči svému okolí a orientace v okolním světě je životní podmínkou nejenom člověka. Pouze člověk ovšem začal přemýšlet, jak tento svět zobrazit a určit v něm svoji polohu.

Jak nezabloudit aneb jak se vyznat v krajině

Již od dávných dob se lidé snažili zaznamenat informaci o svoji poloze v okolní krajině. Jeden z nejstarších dochovaných nálezů je zobrazení krajiny na mamutím klu (zdroj viz. Dějiny kartografie - multimediální učebnice).

První mapy byly tvořeny jen podle ústních zpráv a legend, podle vyprávění obchodníků nebo zápisků v lodních denících. Takové mapy zobrazovaly velmi zkreslený obraz reálného světa. Tento obraz se časem postupně zpřesňoval.

Území Čech bylo cíleně zobrazeno teprve v 16. století, kdy vznikly na našem území první mapy, jako např. Klaudiánova mapa Čech (orientovaná k jihu), kdy mapa byla pouze doplňkem k obsáhlému zobrazení mocenské struktury na území Čech.

Kladiánova mapa

Doslova revoluci do mapování vneslo teprve 18. století. Počátkem století vznikla Müllerova mapa Čech s relativně detailním zobrazením území, včetně sídel, vodstva,komunikací a schematického reliéfu. Tato mapa byla podkladem pro 1. až 3. vojenské mapování a další odvozené mapy.

  praha_okolí2_vyrez_CB Mullerova_mapa_Kolin  

V 19. století s rozvojem společnosti narůstaly požadavky na přesnost map. Se stále se zvyšujícím požadavkem na přesnost zobrazení obsahu map, muselo dojít i ke zvětšení jejich měřítek a technologie mapování. Proto byla vytvořena první trigonometrická síť. Pomocí této sítě začaly vznikat první mapy stabilního katastru v měřítku 1 : 2880 a vojenské topografické mapy. Velmi oblíbené byly tzv. „speciálky“ 1 : 75 000 hojně používané i ve 20. století. Všechny mapy až do poloviny 20. století byly ve svém výsledku vždy grafická zobrazení v převážné většině na papír. Teprve s rozvojem výpočetní techniky se mapy dostaly na obrazovku.

Již více jak 100 let probíhá mapování naší republiky moderními metodami. Přesto je do dnešních dnů zmapováno jen cca 50% plochy našeho území. Zbývající území je stále pokryto 200 let starými mapami. Jejich přesnost je odvislá od použitých měřických metod 19. století, tj cca 2 až 3 m. V posledních desetiletích došlo k digitalizaci všech map katastru nemovitostí, tj. i těch 200 let starých včetně jejich nepřesností.